2017-02-01-2017-03-22-OPOCNO-Hospic-Setkani-vystava04.jpg